logo
ÖSYM TYT ÖRNEK SOSYAL BİLİMLER ÖRNEK SORULARI
1.
Bir tarihçi, tarih hakkındaki bütün tarihsel bilgilerimizin
yeniden değerlendirmeye açık olduğunu söylemiştir

Buna göre tarihle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Tarihî bilgilerin yeni belgelere göre değişebildiğine
Soru Açıklaması
2.
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu
söylenemez?
Doğru Cevap: "D" İslamiyet’in İspanya’da yayılması
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nde timar sistemi içindeki dirlik
sahipleri, topladıkları vergi gelirlerinin karşılığında
şahsen ve varsa cebelüleriyle birlikte sefere katılmak
zorundaydı.
Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine neden
olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Eyalet ordularının oluşmasına
Soru Açıklaması
4.
Trablusgarp Savaşı’nda İtalya, donanmasını Ege’ye
taşıyınca Osmanlı Devleti 18 Nisan 1912’den itibaren
Çanakkale Boğazı’nı uluslararası geçişlere kapatmıştır.
Ancak çıkarları zedelenen İngiltere ve Rusya’nın
ısrarları sonucunda 16 Mayıs 1912’de Boğazları tekrar
ulaşıma açmıştır.

Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" İngiltere ve Rusya’nın da savaşa katıldığına
Soru Açıklaması
5.
Mustafa Kemal 28 Mayıs 1919’da; komutanlara ve
mülki amirlere teşkilat kurmaları, mitingler
düzenleyerek düşman işgalini protesto etmeleri
gerektiğini bildiren genelgeyi aşağıdaki yerlerin
hangisinde yayımlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Havza
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki haritada, Oslo’dan kalkış yapan ve beş farklı
şehre hareket eden uçakların rotaları ile ulaştıkları
şehirlerin meridyen değerleri verilmiştir

Doğru Cevap: "D" Cape Town --- Los Angeles
Soru Açıklaması
7.
Gelişmiş ülkelerin nüfus yapılarına bakıldığında
doğum ve ölüm oranlarının düşük olduğu,
* yaş grupları arasındaki belirginliğin daha az
olduğu görülmektedir

Bu ülkelerin nüfus yapısını sembolize eden nüfus
piramidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’de Karadeniz ikliminin etkili olduğu sahalarda,
kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından
farklılıklar görülmektedir. İç kesimlerde yağışta önemli
bir azalma olması ve kış sıcaklıklarında belirgin bir
düşme görülmesi bu farklılığın bir göstergesidir.

Bu farklılığın ortaya çıkmasında aşağıdaki
faktörlerden hangisinin etkisi daha fazladır?
Doğru Cevap: "D" Dağların uzanışı
Soru Açıklaması
9.
Geçmişten günümüze insanoğlunun yaşadığı mekânı
algılaması ve onun özelliklerini keşfetmesiyle doğal
kaynakların kullanımının hızla arttığı bilinmektedir.

Bu sürece bağlı olarak beşerî ve ekonomik
faaliyetler sonucu ortaya çıkan bölgelere
aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Ovalık bölgeler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki haritada bazı yerler koyu renkle gösterilmiştir.Bu yerlerde en fazla meydana gelen doğal afet
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Deprem
Soru Açıklaması
logo
ÖSYM TYT ÖRNEK SOSYAL BİLİMLER ÖRNEK SORULARI
11.
elsefe kavramlarla iş yapan, çoğu zaman nesnesi
kavramlar olan bir düşünme etkinliğidir. Her kavram,
yaşayan, nefes alan bir varlık gibidir. Onu açıklamaya
çalışan her filozof, deyim yerindeyse bu kavrama
yeniden can verir. Platon, Descartes, Locke, Hegel gibi
filozoflar, aynı kavramları kullanıyor görünseler de hepsi
bu kavramları farklı tanımlarlar. Örneğin “idea”
kavramını Platon “var olan şeylerin ondan pay alarak
var olduğu asıl öz”, Locke “düşünürken zihnin konusunu
oluşturan tasarım”, Hegel ise “varlığın bütününde
kendisini gerçekleştiren hakikat” olarak anlatır.

Bu parçada aşağıdaki yargıların hangisi
vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kavramlar filozofların düşünce sistemlerinde yeni anlamlar kazanır.
Soru Açıklaması
12.
Odanın sıcak, şekerin tatlı, biberin acı olduğu yargıları
öznel yargılardır. Bunu ben her zaman böyle bulmalıyım
veya başkaları onu benim bulduğum gibi bulmalı diye bir
talebim yoktur. Bu yargılar sadece duyuların özneyle
yani benle bir ilgisini dile getirirler, bu nedenle nesne
için geçerli değildirler; bunlara “algı yargıları” adını
veriyorum. Deney yargılarında durum bambaşkadır.
Deney, bana belirli koşullarda verdiğini, her zaman bana
da herkese de verebilmelidir ve özneyle veya onun o
zamanki durumuyla sınırlı değildir.

Bu parçada yapılan ayrıma göre aşağıdakilerden
hangisi deney yargısıdır?
Doğru Cevap: "A" Masanın üzerinde bir bardak duruyor
Soru Açıklaması
13.
Monet, tüm doğa resimlerinin, yapıldığı yerde
bitirilmesini savunuyordu. Bu düşünce, sadece
alışkanlıkların değişmesini ve atölyedeki rahat ortamdan
vazgeçilmesini gerektirmiyor, ister istemez yeni
tekniklerin de ortaya çıkmasına neden oluyordu. Doğa
veya konu sürekli olarak değişir; bulutlar güneşin önünü
kapatır, rüzgâr sudaki yansımayı bozar. Doğanın
kendine özgü bir anını yakalamayı ümit eden bir
ressamın boyalarını karıştırıp istediği rengi bulmaya,
hele eski ustaların yaptığı gibi kahverengi bir zemin
üstüne tabakalar hâlinde sürmeye hiç vakti yoktur.

Buna göre, Monet’in düşünceleri aşağıdaki varlık
anlayışlarından hangisiyle benzerlik gösterir?
Doğru Cevap: "B" Her şey oluş hâlindedir, diyen Herakleitos ile
Soru Açıklaması
14.
Etik ilkeler ortaya atmak zor değildir, çünkü ilke olarak
genellikle karşı çıkılamaz onlara. Hoşgörüden, adaletten
ya da iyi yüreklilikten yana olduğunu söyleyen bir kişiye
kimse kaşlarını çatmaz. Çok az insan hayatta yol
gösterici ilkeler olarak bağnazlığı, nefreti veya
despotluğu açıktan savunur. İlkelerle ilgili sorun,
geçerlilikleri konusunda fikir birliğine varmaktan çok, bu
ilkeler çatıştığında bir tür hiyerarşi veya öncelik sırası
oluşturmaktan kaynaklanır.

Bu parçadaki etik ilkelerin çatışması durumu ahlak
felsefesinin aşağıdaki hangi temel sorunsalı ile
ilişkilidir?
Doğru Cevap: "E" Evrensel bir ahlak yasasının olup olmadığı
Soru Açıklaması
15.
İbn Haldun, insanların bir arada yaşama
zorunluluğundan ortaya çıkan devlet ile insan arasında
bir benzerlik kurarak devletin insanlar gibi birtakım
gelişim evrelerinden geçtiğini savunur. Ona göre insanın
doğması, büyümesi ve sonunda ölmesi gibi devlet de
kuruluş ve zafer, gücün şahsileşmesi, maddi ve fiziki
gelişim, barış ve istikrar dönemlerinin sonunda çözülüş
ve yok oluş aşamasından geçer. Bu aşamalar, kişilerin
veya grupların isteyerek gerçekleştirdikleri veya
değiştirebilecekleri bir şey değildir. Yok olan bir devletin
yerine bir yenisi kurulur ve o da öncekiler gibi zaman
içinde ölür ve yok olur.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Devletler tek bir devlet ideasının farklı yansımalarıdır
Soru Açıklaması
16.
(16-20). soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip
Okulları öğrencileri/mezunları cevaplayacaktır.

İslam’ın Hac ve Umrede ortak olarak yapılması
gerekenler arasında;

I. Kâbe’yi tavaf etmek,
II. Arafat’ta vakfe yapmak,
III. ihrama girmek,
IV. sa’y yapmak

uygulamalarından hangileri yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması
17.
* “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…”
(Şûra, 42: 30)
*“İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden
karada ve denizde düzen bozuldu…”
( Rum, 30: 41)

Bu ayetlerden hareketle insanla ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" İlahi yazgı doğrultusunda hareket ettiğine
Soru Açıklaması
18.
“Amelsiz sözden Allah’a sığınırım. Sana iyiliği emrettim,
lakin emrettiğim şeyi ben yapmadım ve dürüst
davranmadım. Durum böyleyken benim sana ‘Doğru ol!’
demem neye yarar.”

Bu sözleri söyleyen bir kimse, aşağıdakilerden
hangisini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Davranışa dökülmeyen söz etkisizdir.
Soru Açıklaması
19.
Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberler
içerisinde;

*“Halilullah (Allah’ın dostu)” olarak nitelenen,
*“Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlarca sevilip övülen,
*“ oğluyla birlikte Kâbe’yi inşa ettiğinden bahsedilen

şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması
20.
Kur’an-ı Kerim; anlaşılmak için indirilmiş, doğrudan
insanın aklına hitap eden bir kitaptır. Sadece indiği
dönemin insanlarının zihin ve ruh dünyasına değil,
sonraki dönemlerde yaşayan insanlara da hitap eden bir
söyleme sahiptir. Bu yüzden Kur’an, başlangıcından
günümüze kadar “tefsir” başlığı altında yoğun bir
anlama faaliyetinin odağında yer almıştır. Bu çerçevede
çok sayıda tefsir eseri kaleme alınmış, bunlar, Kur’an’ın
eşsiz anlam hazinelerinin asla bitmeyeceğinin ve beşerî
idrak genişledikçe insanlığa yeni ufuklar
sunabileceğinin en somut göstergeleri olmuştur.

Bu parçadan hareketle tefsir eserleriyle
ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Yerel olanın, evrensel olanın önüne geçtiği metinlerdir.
Soru Açıklaması
logo
ÖSYM TYT ÖRNEK SOSYAL BİLİMLER ÖRNEK SORULARI
21.
21.-25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı
müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.


Rüzgârın kuzeyden gelen soğuk ve sert bir esinti
olarak yüzüme çarptığını algılıyorum. Bu bir izlenimdir,
çünkü kendisini şu anda bana hissettirmektedir. Daha
sonra sıcacık oturma odamın rahat ortamındayım,
rüzgâr fikrini ve üzerimde bıraktığı etkiyi hatırlıyorum.
D. Hume bu fikrin, kaçınılmaz olarak ilk izlenimin daha
zayıf bir versiyonu olacağını ileri sürer. Benzer bir
biçimde yaşadığım herhangi bir acıyı veya hazzı ilk
izlenimler kadar güçlü bir biçimde zihnime geri
çağıramam.

Bu parçada anlatılanlar bilginin kaynağı esas
alındığında aşağıdakilerden hangisiyle uyuşmaz?
Doğru Cevap: "A" Asıl bilgi, idealar dünyasına ait olan mutlak bilgidir, diyen Platon ile
Soru Açıklaması
22.
Aklınızın var olduğunu inkâr edemezsiniz. Zaten inkâr
eyleminin kendisi bile düşünceleri şekillendirme
becerisi gerektirir. Bu da zihinsel bir beceridir.
Dolayısıyla, aklınızın olduğunu inkâr etmek var
olduğunuzun kanıtıdır.

Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisini tartışma
konusu yapmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Düşünme ile var olma arasında bir ilişki var mıdır?
Soru Açıklaması
23.
Schopenhauer’a göre bu dünyanın karanlık
zindanındaki mahpusluğumuzdan anlık olarak
kurtulabilmemizin bir yolu vardır ve bu yol sanattan
geçmektedir. Bize azap çektiren iradenin işkencesi
resimde, heykelde, şiirde, dramada ve hepsinden önce
de müzikte gevşer ve ansızın kendimizi varoluşumuzun
işkencesinden kurtulmuş buluruz. Bir an için deneysel
dünyanın dışında bir şeyle temas kurarız. Böylece
zamanın ve mekânın, aynı zamanda kendi dünyamızın
dışına çıkarız.

Buna göre, Schopenhauer’in sanat anlayışı
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Sanat oyun gibidir, bizi kaygılardan uzaklaştırır
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "C" Doğa durumu
Soru Açıklaması
Orada doğru ve yanlış, adalet ve adaletsizlik
kavramlarına gerek yoktur. Genel bir gücün olmadığı
yerde yasa yoktur, yasanın olmadığı yerde de
adaletsizlik yoktur. Cebir ve hile savaşta en büyük iki
erdemdir. Adalet ve adaletsizlik ne bedenin ne de zihnin
melekeleridir. Böyle olsalardı, dünyada yapayalnız olan
bir insanda da duyular ve duygular gibi var olmaları
gerekirdi. Bunlar tek başına değil, toplum içinde
yaşayan insanlara ait niteliklerdir.

Hobbes’un Leviathan adlı eserinden alınan bu
parçada aşağıdakilerden hangisi betimlenmektedir?
25.
. Bilimin amacı, gözlenen olayların arkasındaki veya
altındaki gerçekleri veya nedenleri ortaya çıkarmak,
açıklamaktır. Bilim bu işlevini kuramları ve yasaları
sayesinde yerine getirir. Bilimsel açıklamanın önemi,
bir yönüyle pratik temele dayanmaktadır. Örneğin,
gelecekte ortaya çıkabilecek uçak kazalarını nasıl
önleyeceğimizi bulabilmek için kazaların nedenini
anlamak ve açıklamak istiyoruz. İnsanları hastalıklardan
korumak ve iyileştirmek için de hastalıkların ortaya çıkış
nedenini açıklamak istiyoruz.

Bu parçada geçen türden bilimsel açıklamanın
yapılabilmesi aşağıdakilerden hangisine
dayandırılabilir?
Doğru Cevap: "B" Determinizmin kabulüne
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.