logo
TYT Türkçe Örnek Sorular
1.
Yahya Kemal’in şiirlerini bir araya ---- Kendi Gök Kubbemiz, adını bir şiirin başlığından değil, bir
mısradan ----.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" C) getiren – alıyor
Soru Açıklaması
Lütfen Soruları Dikkatli Okuyunuz?
2.
Ne olursa olsun (Her durumda), söylenmek
I
istenen şeyi anlatacak tek bir sözcük,
canlandıracak (pekiştirecek) tek bir fiil,
II
nitelendirecek tek bir sıfat vardır. İşte insan bu
sözcüğü, bu fiili, bu sıfatı buluncaya kadar
uğraşmalıdır (çabalamalıdır). Yaklaşık olanla
III
kesinlikle (asla) yetinmemeli, hiçbir hileye,
IV
güçlüğü yenmek (zorluğu aşmak) için sahte
V

dil oyunlarına başvurmamalıdır.

Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi, ayraç içinde verilen açıklamayla anlamca uyuşmamaktadır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
3.
Arjantin’de doğan ve Arjantinli mizacı taşıyan ama dünya edebiyatıyla büyüyen Borges’in manevi bir yurdu yoktur.  Bu nedenle zaman ve mekânın dışında, hayalî ve sembolik dünyalar yaratır.

Bu parçadaki altı çizili sözle Borges’le ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" imge dünyasının yerel bir kaynaktan beslenmediği
Soru Açıklaması
4.
Kim ne derse desin talimatı belliydi: Herkes saat sekiz olmadan çivilenecekti koltuğuna.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
Doğru Cevap: "B" Kendine ödev kıldığı yegâne arzusuydu şu çocukların karnını doyurmak.
Soru Açıklaması
5.
O, iyi yazılmış şiirin geniş kitlelere ulaşabileceğini ispatladığı gibi edebiyatçının sadece yazarak değil,
yaşayarak ve konuşarak da toplumu yarına hazırlamak gibi bir işlevi yerine getirebileceğini gösteren en güzel örnek oldu.
Bu cümlede söz edilen edebiyatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Yazdıklarının yanı sıra yaptıklarıyla da insanlara yol gösterdiği
Soru Açıklaması
6.
I. Anadolu’da kilim dokuma esnasında yapılan  bazı hatalar özellikle düzeltilmez.
II. “Bir yanlış, bir nakış.” sözü bu hatalardan doğan özgün buluşları dile getirir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir?
Doğru Cevap: "D" Yapılan bazı yanlışların özgün bir buluş veya nakışın önünü açtığına inanıldığı için Anadolu’da kilim dokurken yapılan bazı hatalar kasıtlı olarak düzeltilmez.
Soru Açıklaması
7.
Yüzü ne kadar solgun! Mavi ışık altında bir suyun
I
içindeymiş gibi titrek ve bulanık bir görünüşü var.
II
Saçlarının koyu siyahıyla şakaklarının mat ve hasta
III
beyazlığı; renksiz, ince ve uzun yüzüne, zıt
ihtiraslarının manasını o kadar kuvvetle yansıtıyor ki sık
IV
açılıp kapanan gözleri, kendini saklamak için yapılan
V
nafile bir çırpınış gibi geliyor.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almıştır?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
8.
Geçtiğimiz ay, takip etmekte olduğum bir derginin
bütün eski sayılarını yeniden okudum. Meğer bu
I
sayıları arasında atlanmış veya unutulmuş nice
II
lezzetler varmış. Hiçbir sayısı çabucak okunup
III
kenarda unutulacak gibi değilmiş. İleride üçüncü
IV
bir tekrarı şimdiden düşünüyorum. Bu gibi dergiler
için eski sayıları en baştan tekrar okumayı şiddetle
V

tavsiye ediyorum.

Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" III. sözcük fiilimsiyi niteleyen bir zarftır
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerde parantez içindeki sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Kasabanın son evlerini de geçtikten sonra (yüksekçe) bir fabrika binasının önünde durduk.
Soru Açıklaması
10.
Ülkemizde örümcek türleri üzerinde yapılmış

bilimsel araştırma sayısı gün geçtikçe artıyor.
                                                        I
Sınırlarımız içinde yaşadığı sadece bilim insanları
                                    II
tarafından bilinen türler var. Araştırmalar
                     III
neticesinde, bilim insanları kıyı bölgelerimizde

yaşamlarını sürdürme çabasında olan zararsız
                          IV
tarantulalar keşfetmiş son zamanlarda.
                            V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Örnek Sorular
11.
(I) Adı Rahmi Kaya idi ama aile dostları, yakınları ona
"kadife yanak" derlerdi. (II) Sapsarı saçlar, kıpkırmızı
yanaklar; bal rengi, gülen gözler. (III) Yerinde
duramayan, şirin mi şirin bir afacan ama haylaz değil.
(IV) Kaybolduğunda aramaktan, ona ağabeylik
yapmaktan çocukluğumu bilemedim. (V) Gördüğüm,
bildiğim oyunların çoğunu oynamaya vakit bulamadım
çünkü ben büyüktüm, küçük kardeşime sahip
çıkmalıydım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “sıfat tamlaması” yoktur?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
12.
2. Bir sanat akımı olarak postmodernizm, 1950’lerin
sonlarından itibaren kendisinden söz ettirmeye
başlamış, 1960’lardan beri Batı edebiyatlarında
kendisini hissettirip asıl yaygınlığını ve günlük hayata
girişini de 1980’lerin başında gerçekleştirmiştir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Yer-yön zarfı
Soru Açıklaması
13.
3. Bir kedi, avına saldırmaya hazırlanırken başını ritmik
şekilde bir o yana bir bu yana sallar. Bu, birçok yırtıcı
hayvanın uyguladığı bir yöntem değil midir? Biz de
başımızı iki yana ne kadar sallarsak bir nesnenin yanal
hareketleriyle yer değiştirme derecesini o oranda
azaltabileceğimizi görürüz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Soru sıfatı
Soru Açıklaması
14.
(I) Hünkârın otağı, yıkık bir manastır avlusunun tam
ortasına kurulmuştu. (II) Kadırga yelkeninden
kesilmiş ağır atlas yapıya sahip olan otağ,
konargöçer bir saray yavrusunu andırıyordu.
(III) Giriş kapısının sağına soluna sıralanmış
nöbetçiler, dimdik duruyorlardı. (IV) Sabit bir
noktaya dikilmiş sert bakışlı bu nöbetçiler otağın bir
parçası gibiydiler. (V) Elleri kılıçlarında, kulakları
kirişte öylece hareketsiz ve sessiz bekliyorlardı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin öge sıralanışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V. cümle nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.
Soru Açıklaması
15.
(I ) Yeryüzünün en eski yerleşim yerlerinden biri olan

olan ( II)  Anadolu'nun bizlere sunduğu güzellikler

saymakla bitmiyor. Kendine özgü (III)pekçok endemik

bitki türünü barındıran bu (IV) yediveren coğrafya,


bizlere (V) dörtbir köşesinde birbirinden farklı iklimleri yaşatıyor.


Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
16.
Avustralya’nın (I)güney kıyılarındaki adalardan birinin

üzerinde bulunan (II)Hillier Gölü, (III)pembe renkte olduğu

için hemen(IV) fark ediliyor. Gölün kendine özgü

renginin, tuz oranının çok yüksek olduğu ortamlarda

(V)yaşıyan bazı alg ve bakteri türlerinden kaynaklandığı

tahmin ediliyor.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
17.
. Beyefendi ( ) biraz gazetenizden başınızı kaldırıp
gökyüzüne bakın ( ) çevrenize, kuşlara, ağaçlara,
çocuklara ( ) Aslında yargılamak istemem sizi ama
bunca güzellik varken nasıl mahkûm edebiliyorsunuz
kendinizi yalnızlığa ( ) anlamıyorum. Yok ( ) aslında
anlıyorum. Siz sevinci unutmuşsunuz son zamanlarda.

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere,
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama
işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" (,) (;) (…) (,) (,)
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kullanımı
yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Şu günlerde yayımlanan eserindeki şiirler toplu okunursa, hiç telaş etmeyen son derece dingin bir sesle karşılaşılır
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme
işareti (^) yanlış kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yıllardır bir reklâm ajansında çalışan kızı bu yıl iş değiştirmiş.
Soru Açıklaması
20.
(I) Erasmus ve Machiavelli, modern düşüncenin
doğuşunda ortaya çıkan iki karşıt savın temsilcileridir.
(II) Erasmusçuluk, soyut bir insan anlayışına dayalı
evrensel düşünceyi oluştururken Machiavelli somut güç
ilişkilerine dayalı bir yerel iktidar düşüncesini geliştirir.
(III) İnsanlığın ortak yararını ulusal çıkarlardan daha
önemli görenler, Erasmus'a açıkça sahip çıkar. (IV)
Ancak insanlık tarihinin en önemli ve iddialı
kitaplarından biri, Machiavelli'nin Prens'i olarak görülür.
(V) Devlet mantığını her türlü kaygının önüne
geçirenler, Machiavelli düşüncesini izledikleri hâlde
Machiavelli yandaşı sayılmaktan çok korkarlar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Örnek Sorular
21.
. (I) Dünyada demir yolu sanayisinin geçmişi, İngiliz bir
mühendisin buharlı lokomotifi icat etmesine dayanıyor.
(II) Türk demir yolu sanayisi ise Anadolu Osmanlı
Kumpanyası adı verilen küçük bir atölyeyle başladı.
(III) Bugünkü TÜLOMSAŞ’ın temeli de o yıllarda atıldı.
(IV) Anadolu Osmanlı Kumpanyası, kendi dönemi içinde
küçük çaplı lokomotif, yolcu ve yük vagonu tamiratı
yapabiliyor fakat onarımları için lokomotifleri Almanya’ya
gönderiyordu. (V) Osmanlı Dönemi’nde demir yolu
yapımına büyük önem verilmiş, 1856-1922 yılları
arasında Osmanlı toprakları içindeki demir yolu
uzunluğu 8 bin 619 kilometreye ulaşmıştır. (VI) Osmanlı,
bu ulaşımı diğer birçok teknolojik yeniliğe göre oldukça
erken kullanmaya başlamasına rağmen aynı başarıyı
sanayileşmede gösterememiştir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle
başlar?
Doğru Cevap: "D" V
Soru Açıklaması
22.
Toprağı sevdiren, üstünde hayat sürdürenlerdir ama
ben İstanbul’u kimsesiz de olsa yine severim. Toprak
her yerde topraktır. Hayatın kazanıldığı bir şehir de
sonuçta ötekiler gibidir. Karnın nerede doyarsa
memleketin orasıdır. Bütün bunlar doğru olabilir. Ne var
ki söz konusu İstanbul olunca durum değişir. İstanbul’u,
orada karnımı doyuramasam da severim. O toprağı;
üstünde yalanla doğrunun bir arada olduğu, iyi ve
kötünün aynı tartıda tartıldığı zaman da severim.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
Doğru Cevap: "A" Düşünceleri alıntılarla pekiştirme
Soru Açıklaması
23.
Platon’a sormuşlar: “İnsanların sizi en çok şaşırtan iki
davranışı nedir?” Platon sıralamış: “Çocukluktan sıkılır
ve büyümek isterler. Ne var ki büyüyünce çocukluklarını
özlerler. Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler. Ama
sağlıklarını geri almak için de para öderler. Sonuçta, hiç
ölmeyecekmiş gibi yaşarlar ancak hiç yaşamamış gibi
ölürler.”

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsanlar, yaşamanın değerini yaşarken fark edemezler.
Soru Açıklaması
24.
Cümle yaradılmışa bir gözle bakmayan
Halka müderris ise hakikatde âsidir
Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil
Ben gelmedüm dâvi içün, benim işüm sevi içün
Dostun evi gönüllerdir, gönül yapmaya geldim
Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım
Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.

Yunus Emre’ye ait bu beyitlerde vurgulanmak
istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" ) İnsanları sevmeye, onlara karşı yapıcı olmaya özen gösterilmelidir.
Soru Açıklaması
25.
Bu şehrin içinde bazı mekânlar vardır ki oralara
girdiğinizde şehirden soyutlanır ve kendinizi farklı bir
dünyada bulursunuz. Sanki -------. İçinde bulunduğunuz
hayatın keşmekeşinden kurtulur, tarihin gizemli bir
zamanına gider, orada bir müddet kalır, huzur içinde
hissedersiniz kendinizi.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarak boyut değiştirirsiniz
Soru Açıklaması
26.
6. Montaigne şiir üzerine şunları söyler: Şiirin orta hâllisi
veya kötüsü için kurallar, ustalıklar bir ölçü olabilir ama
iyisi, görkemlisi aklın kurallarını aşar. Onun güzelliğini
tam ve sağlıklı olarak görenler şimşeklerin görkemine
benzer bir parıltı izlerler. Büyük şiir, düşünce gücümüzü
doyurmaz, allak bullak eder.

Bu parçadan hareketle iyi şiirle ilgili olarak

I.   Her okunuşta farklı bir tat verir.
II.  Vermek istediği bir iletisi vardır.
III. Ölçütler içine sığdırılamaz.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
27.
Bir araştırmada 599 kişiye ait elektronik posta adresleri
ve bu kişiler hakkında birçok veri toplanmıştır. Ardından
100 kişiden oluşan hakem grubuna sadece elektronik
posta adresleri gösterilerek hakemlerden adresin sahibi
olan bireyler hakkında yorum yapması istenmiştir.
Örneğin “Elektronik posta adresi
prenses6@eposta.com olan bir kişi hakkında ne
söyleyebilirsiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Araştırma
sonucunda hakem grubunun cevapları ile bireyler
hakkında toplanan veriler arasında büyük bir benzerlik
olduğu tespit edilmiştir.

Bu parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" ) Bireylerin yaşamlarındaki basit adlandırmalara bile kişilik özelliklerini yansıttığı
Soru Açıklaması
28.
Bir mahallede iki farklı kasap bulunuyordu. Birinci kasap
etlerinin kalitesini anlatmak amacıyla camına
“Etlerimizin yalnızca %25’i yağdır.” yazısını astı. İkinci
kasabın vitrininde ise “Etlerimizin %75’i yağsız
kısımlardan oluşmaktadır.” yazısı yer alıyordu. Gün
içinde yazıları inceleyen kişilerin büyük çoğunluğunun
(%82’sinin) ikinci kasabı tercih ettiği belirlendi.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Bir durumun olumlu şekilde ifade edilmesi, bireylerin dikkatini çekmede daha etkilidir.
Soru Açıklaması
29.
Gündelik hayatımızda birçok problemin çözümü için
uğraşıyoruz. Bazılarımız bu durumun gelip geçici
olduğuna, bazılarımızsa her seferinde yaşanan
sıkıntının hayatımızda kalıcı izler bırakacağına
inanıyor. Problemleri yorumlama biçimimize
göre iyimser veya kötümser olarak iki gruba
ayrılıyoruz. Yaşadığınız durumdan kendinizi sorumlu
tutma eğilimindeyseniz ve bu durumun kalıcı
olacağını düşünüyorsanız buyurun, sizi kötümser
tarafa alalım. Eğer içinde bulunduğunuz durumdan
sadece kendinizin değil başkalarının da sorumlu
olabileceğini düşünüyor, sorununuzun geçici
olduğuna inanıyor ve bu durumun yaşamınızın diğer
yönlerini etkilemeyeceğini biliyorsanız o zaman
iyimsersiniz. İyimser olmanın iyi yanları ile kötümser
olmanın kötü yanlarını, hemen hepimiz günlük
hayatımızda kendi tecrübelerimizle öğreniyoruz.
Bugüne kadar bu durumun iş dünyasında kazandırıp
kaybettirdikleriyle fazla ilgilenmemiş olabiliriz ancak
yapılan araştırmalar iş hayatında karamsarların,
çaresizlik hissi yüzünden gergin bir tavır sergilediğini
ve bu sebeple de kendilerini yeteri kadar düzgün
ifade edemediklerini ve başarılı olamadıklarını
gösteriyor.

Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdakilerin
hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
30.
Konser piyanisti Arthur Rubinstein’a bir televizyon
programında, ilerleyen yaşına rağmen nasıl başarılı bir
piyanist olarak kalabildiği sorulmuştur. Sanatçı, yaşı
ilerledikçe daha az eser çaldığını fakat her bir eser için
gençlik dönemindekinden çok daha fazla prova
yaptığını; hızlı parçaları çalmadan önce daha çok yavaş
tempolu parçalar çaldığını, böylece hızlı parçalara
geçtiğinde gerçekten daha hızlı çalıyor gibi
göründüğünü; kimsenin icra etmediği eserlerden uzak
durduğunu ve her zaman en iyi bildiklerine
odaklandığını söylemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada söz edilen
piyanistin başarılı olmasını sağlayan
etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gençlik dönemindeki önemli eserleri odak olarak seçmes
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Örnek Sorular
31.
Halil İnalcık, akademik kariyerine başladıktan kısa bir
süre sonra arşivleri etkin bir biçimde kullanmasıyla
ve buna dayanan analizleriyle dünyanın belli başlı
tarihçileri arasına girmiştir. Arşiv verilerinin etkin
kullanımı için tarihçinin ilgilendiği dönem ve coğrafyaya
sadece sevgi ve ilgiyle değil, belli bir bilimsel yöntemle
de yaklaşması gerektiğini savunan İnalcık, eş zamanlı
gelişmelerin bir arada değerlendirilmesine dayanan
senkronoloji yöntemini tarih araştırmalarına
kazandırmıştır.

Bu parçada Halil İnalcık ile ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Tarih araştırmalarında arşiv kaynağı kullanımına öncülük ettiğine
Soru Açıklaması
32.
Mevlânâ’nın;

Şefkatte, merhamette güneş gibi ol,
Ayıpları örtmede gece gibi ol,
Keremde, cömertlikte akarsu gibi ol,
Tevazuda toprak gibi ol,
Hoşgörüde, deniz gibi ol,
Öfkede, asabiyette ölü gibi ol,
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.Şefkatte, merhamette güneş gibi ol,
Ayıpları örtmede gece gibi ol,
Keremde, cömertlikte akarsu gibi ol,
Tevazuda toprak gibi ol,
Hoşgörüde, deniz gibi ol,
Öfkede, asabiyette ölü gibi ol,
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

sözlerinde aşağıdakilerin hangisi vurgulanmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Sadık olma
Soru Açıklaması
33.
XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı sosyal hayatında
yerini alan kahvehaneler, sosyal değişim ve Batılılaşma
sürecinde etkin bir rol oynamıştır. Bu mekânlar özellikle
Tanzimat sonrasında ortaya çıkan kültürel çeşitlilik ve
toplumsal zenginliğin en iyi gözlenebildiği yerlerden
biridir. Ayrıca kahvehaneler, evin içinde sıkışıp kalmış
Osmanlı insanını sosyal hayatın içine çekebilmiştir. İlk
başlarda sohbetlerin konusu belirli sınırlar içerisinde
kalmışsa da kahvehaneler zamanla gündelik hayatı
derinden etkileyebilecek sohbetlerin ve bilgi alışverişinin
yapıldığı mekânlar hâline gelmiştir.

Bu parçaya göre kahvehanelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Zamanla işlevinde çeşitlenmeler görülmüştür
Soru Açıklaması
34.
Korunmuş insan ve hayvan kalıntılarına genel olarak
mumya denir. Mumyalar, sıcak ve kuru ortamlarda
doğal olarak meydana gelebilir. İnsanlar, doğal
mumyalara bakarak bu iş için kimi teknikler
geliştirmişlerdir. Özellikle Eski Mısırlıların bu konudaki
uzmanlıkları herkesçe bilinmektedir. Öyle ki
mumyaladıkları bazı canlıların deri, saç ve tırnakları üç
bin yıl boyunca hiç bozulmamıştır. Bozulmadıkları için
de yaşadıkları dönemin sağlık koşulları, beslenme
şekilleri ve hayat tarzı ile ilgili birtakım kanıtlar
sunmaları bakımından büyük önem taşır. Örneğin Eski
Mısır firavunlarının bağırsaklarındaki parazitlere
ve Amerikan pueblolarındaki yetişkinlerin kemik
iltihaplanmasına dair bilgilerimizi mumyalara borçluyuz.

Bu parçada mumyalarla ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisine değinilmemiştir?

 
Doğru Cevap: "A" Yapılma aşamalarına
Soru Açıklaması
35.
(35.-36) soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başlamadan
önce dünyanın en büyük imparatorluklarından biri
olmanın yanında, jeopolitiği ve bakir doğal
kaynaklarıyla da iştah kabartıcıydı. (II) Arap
coğrafyasının da bir kısmı fiilen işgal altında olsa bile
büyük bir bölümü hukuken Osmanlı egemenliğindeydi.
(III) Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri arasında
gizli ve açık antlaşmalarla işgal veya nüfuz alanlarına
taksim edilmesi, bu topraklara savaş sonrasında yeni
bir statü verileceğini gösteriyordu. (IV) Osmanlı
hariciyesi, işte bu noktadan hareketle, savaş
sonrasında taraf olacağını umduğu antlaşmalarda ileri
süreceği argümanlara hazırlık yapmak üzere bir dizi
rapor hazırlatmıştı. (V) Hariciye Nezareti İstişare Odası
Hukuk Müşavirliğince hazırlanan bu raporlar; sadece
ilgili birimin kullanımına yönelik değil, aynı zamanda
Osmanlı diplomatlarının da bu konuda
bilgilendirilmelerini ve fikir sahibi olmalarını sağlamak
için kaleme alınmıştı.

Bu parçadan Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı
Devleti’yle ilgili olarak

I.  Siyaset anlayışında öngörü ve tedbir yer
almaktadır.
II.  Diğer ülkelerden gelen talepler göz ardı
edilmiştir.
III.  Egemenliği altındaki kimi bölgelerde isyanlar
görülmüştür

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
36.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin
hangilerinde yargı, amacıyla birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" IV ve V
Soru Açıklaması
37.
(37.-38) soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

İnsanoğlu, bir “ses evreni”nin içine doğmuş, bu ses
evreniyle iç içe yaşamış ve algıladığı seslerle sürekli
etkileşim içinde bulunmuştur. Kültürel ve toplumsal bir
organizma olan insan, var olduğu çağlardan beri
algıladığı sesleri çözümleyip değerlendirmiş ve giderek
sesleri bir anlatım biçimine dönüştürmüştür. Seslerle
gerçekleştirilen bu anlatım sanatı “müzik” adını almıştır.
Müzik iki temel ögeyi içerir: ses malzemesi ve onun
insan tarafından değerlendirilmesi. Bu iki öge, müziği
hazırlayan “seçme ve yönlendirme” eylemine olanak
sağlamıştır. İnsanoğlu böylece sesleri kendi amacına
uygun biçimde kullanmayı başarmıştır. Tüm tanımlayıcı
unsurlarıyla ifade etmek gerekirse: “Müzik, belirli bir
güzellik anlayışı, niyet ve yöntem doğrultusunda
işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan bir anlam
bütünüdür.”

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi müziğin
tanımlayıcı unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Etik
Soru Açıklaması
38.
Bu parçadan müzikle ilgili olarak aşağıdaki
yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Seslerin belli bir amaçla güzel bir forma dönüştürülmesidir
Soru Açıklaması
39.
(39.-40). soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bazı okurlar için roman veya öykü metniyle ilişki
kurmak, tutkuyla düşlere dalmanın, umutlara
kapılmanın ötesine geçer. Böyle okurlar; sayfada
anlatılan dünyaya öylesine canlılık, öylesine hakikat
yükler ki nesnel dünya onlar için geçerliğini yitirir.
Kendini kaptıran bu okurlar için hayal ile gerçek dünya
birbirine karışır.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Kurmaca dünyaların okuru gerçeklikten uzaklaştırabileceğine
Soru Açıklaması
40.
I. Arthur Conan Doyle’un Sherlock Holmes
karakterine ulaşmak için 221B Baker Street
adresine postayla mektup gönderen kişi
II. Satın aldığı Harry Potter asasıyla istediği
büyüyü yapamayınca nerede hata yaptığını
görmek için serinin ilgili kitabını yeniden okuyan
kişi
III. Hayranı olduğu Game of Thrones serisi yazarı
George R.R. Martin ile tanışma fırsatı bulma
umuduyla aylarca çalışarak para biriktirip
Amerika’ya giden kişi

Bu parçada geçen “kendini kaptıran okur” sözüne
 yukarıdakilerden hangileri uymaktadır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.